Algemene voorwaarden

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, opleiding en transactie tussen Intemporel en een client waarop Intemporel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
De klant moet verhindering voor een dienst zo spoedig mogelijk, 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of per mail melden. Een PMU Afspraak moet uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de afspraak telefonisch of per email aan Intemporel gemeld worden. Voor het volgen van een opleiding dient dit uiterlijk 30 werkdagen van tevoren gemeld te worden

Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt, is Intemporel gerechtigd om het 50% van het totaalbedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Intemporel de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde zelfverantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Intemporel behoudt zich het recht om diensten binnen 10 dagen na ontvangst te annuleren/weigeren zonder opgave van redenen. Het reeds aanbetaalde bedrag wordt na annulering/weigering door Intemporel binnen 10 dagen gerestitueerd.

3. Betaling
Intemporel vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant of per pin te voldoen.

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal Intemporel de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant.

In het geval dat klant al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht Intemporel vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen, zoals aangegeven in het afspraak maken proces en in de bevestigingsemail. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De klant is verplicht om het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak en gaat hiermee akkoord.

4. Persoonsgegevens & privacy
1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Geheimhouding
Intemporel is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Intemporel verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid
Intemporel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Intemporel is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Intemporel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

7. Beschadiging en diefstal
Intemporel heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. Intemporel meldt diefstal altijd bij de politie.

8. Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Intemporel. Intemporel zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. Intemporel zal de klager binnen twee weken adequaat antwoord geven. Indien Intemporel en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Intemporel het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10. Annuleren
Het is niet mogelijk om een geboekte PMU afspraak of een opleiding te annuleren. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om deze afspraak of opleiding éénmalig te verschuiven naar andere beschikbare datum. Voor opleidingen dient dit 30 werkdagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door Intemporel. Voor afspraken dient dit 5 dagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door Intemporel.

11. Beeldmateriaal
Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.

12. Overmacht
Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Ziekte of afwezigheid, gemeld binnen 24 uur voor aanvang van de cursus of behandeling, kwalificeert niet als overmacht.

13. Webshop
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer via email. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals o.a. online cursussen. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Intemporel behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen. Het reeds aanbetaalde bedrag wordt na annulering/weigering door Intemporel binnen 10 dagen gerestitueerd.
Afspraak maken
Chat openen
Hallo,
Waar kan ik je mee helpen?